REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 

§ 1

Informacja o podmiocie prowadzącym sklep

 

Podmiotem prowadzącym sklep internetowy jest spółka XBS Logistics S.A. z siedzibą w Błoniu, adres: Pass 20M (kod pocztowy: 05-870), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000162028, posiadająca: numer NIP: 524-238-06-93, numer Regon 017174675, o kapitale zakładowym w wysokości 5.344.100 złotych (kapitał został w całości wpłacony).

 

§ 2

Definicje

 

Na potrzeby niniejszego regulaminu zawarte w niniejszym § 2 terminy będą miały znaczenie podane poniżej:

adres Klienta

oznacza wskazany przez klienta adres e-mail, adres do korespondencji lub jakikolwiek inny adres wskazany dla celów realizacji uprawnień klienta w zakresie składania i realizacji zamówień przy wykorzystaniu sklepu;

cennik

opublikowane przez XBS Logistics S.A. w sklepie ceny poszczególnych produktów;

dni robocze

dni robocze od poniedziałku do piątku;

dokumenty rejestrowe

decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej i zaświadczenie REGON i zaświadczenie z Ewidencji Działalności Gospodarczej albo odpowiednio odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców KRS;

informacja handlowa

każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;

klient

potencjalny lub faktyczny nabywca produktów prezentowanych przez XBS Logistics S.A. przy wykorzystaniu sklepu;

konsument

osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

konto klienta

oznacza konto klienta pozwalające na administrowanie przez klienta zakresem uprawnień dotyczącym wyboru produktów i składania  zamówień za pośrednictwem sklepu;

niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową

niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego;

osoby trzecie

osoby inne niż klient i XBS Logistics S.A.;

produkty

Produkty oferowane przez XBS Logistics S.A. do sprzedaży  przy wykorzystaniu sklepu;

przedsiębiorca

osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

regulamin

oznacza niniejszy regulamin sklepu internetowego spółki XBS Logistics S.A., wraz ze wszelkimi jego zmianami dokonanymi przez XBS Logistics  S.A.;

sklep

sklep internetowy prowadzony za pośrednictwem witryny https://sklep-online.totalpolska.pl 

strony

oznaczają klienta i XBS Logistics S.A.;

umowa sprzedaży

oznacza zobowiązaniowy stosunek prawny pomiędzy XBS Logistics S.A. (będącym sprzedawcą) a klientem (będącym kupującym) w postaci zawartej na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;

wada fizyczna

wada fizyczna produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego;

wada prawna

wada prawna produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego;

warunki szczegółowe

o ile nie ustalono inaczej oznaczają szczegółowe warunki realizacji konkretnej umowy sprzedaży, zawartej przy wykorzystaniu sklepu.

 

§ 3

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa warunki zawierania umów sprzedaży towarów przy wykorzystaniu witryny internetowej funkcjonującej pod adresem https:// sklep-online.totalpolska.pl 
 2. Sklep stanowi platformę umożliwiającą klientom składanie zamówień na towary znajdujące się w ofercie handlowej XBS Logistics S.A. za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Przy wykorzystaniu sklepu mogą dokonywać zakupu wyłącznie osoby pełnoletnie.
 4. Przy wykorzystaniu sklepu mogą dokonywać zakupu zarówno przedsiębiorcy jak i konsumenci.
 5. Witryna sklepu przedstawia wygląd i parametry produktów, które mogą się znajdować w ofercie handlowej XBS Logistics S.A.
 6. Treści zamieszczone w ramach sklepu w tym w szczególności wizerunki, opisy i ceny produktów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zamieszczone w ramach sklepu treści w tym w szczególności wizerunki, opisy i ceny produktów są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma edynie charakter informacyjny.
 7. Zaproszenie do składania ofert obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Ceny podawane w sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT). XBS Logistics S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany cen w sklepie bez uprzedniego poinformowania o tym klienta. Zmiana ceny nie dotyczy jednak zamówień złożonych      w XBS Logistics S.A. przed zmianą danej ceny.
 9. XBS Logistics S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie:
 • zmiany danych zawartych w sklepie;
 • czasowego ograniczenia dostępności poszczególnych produktów prezentowanych za pośrednictwem sklepu;
 • wycofywania poszczególnych produktów ze sklepu;
 • zmiany parametrów technicznych sklepu bez podawania przyczyn.

 

§ 4

Rejestracja

 

 1. Klient może składać zamówienia przy wykorzystaniu sklepu po zarejestrowaniu się w sklepie, stworzeniu loginu i hasła oraz aktywacji konta klienta przez XBS Logistics S.A. lub poprzez jednorazowe wpisanie danych do złożenia zamówienia.
 2. Zarejestrowanie w sklepie nastąpi przy składaniu pierwszego zamówienia.
 3. Podanie danych wymaganych do rejestracji oznacza wyrażenie przez klienta zgody na treść niniejszego regulaminu i zobowiązanie się klienta do przestrzegania jego postanowień.
 4. Klient jest zobowiązany do należytego przechowywania loginu i hasła do konta klienta, w tym w szczególności do:
 • przechowywania loginu i  hasła do konta klienta w sposób uniemożliwiający automatyczne zalogowanie;
 • nie udostępniania loginu i hasła do konta jakimkolwiek osobom trzecim;
 • natychmiastowego informowania XBS Logistics S.A. o potrzebie blokady konta klienta w sytuacji, gdy klient poweźmie uzasadnioną, choćby w minimalnym stopniu, wątpliwość co do znajomości jego loginu lub hasła przez jakąkolwiek osobę trzecią.
 1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności w tym w szczególności transakcje, wykonane z wykorzystaniem danych niezbędnych do uwierzytelnienia klienta w sklepie.

 

§ 5

Składanie i potwierdzanie zamówień

 

 1. Składanie zamówień jest możliwe po zalogowaniu się do sklepu. Zalogowanie następuje poprzez wpisanie przez klienta swojego loginu oraz hasła w ramach pola „logowanie” i wybranie opcji „zaloguj” lub przy pierwszym wejściu do sklepu.
 2. Klient dokonuje wyboru z produktów, których wizerunki i opisy są prezentowane za pośrednictwem sklepu.
 3. Do złożenia oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego dochodzi poprzez złożenie przez klienta zamówienia.
 4. Złożenie zamówienia następuje przez elektroniczne przekazanie przez klienta za pośrednictwem posiadanego w sklepie konta użytkownika informacji na temat zestawienia wybranych przez klienta produktów (znajdujących się w elektronicznym koszyku), poprzez wybranie opcji „Potwierdź zamówienie”. Składając zamówienie klient dokonuje również wyboru formy zapłaty i dostawy/odbioru zamówionego towaru. Stawki opłat za dostawę produktów określone są przez XBS Logistics S.A. w menu WYSYŁKA/ZWROTY.
 5. Zamówienia mogą być składane przez całą dobę we wszystkie dni w roku. XBS Logistics S.A. dołoży starań, aby zamówienia były rozpatrywane w ciągu 24h następujących po złożeniu zamówienia.
 6. Zamówienia złożone za pośrednictwem sklepu są realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. XBS Logistics S.A. potwierdza otrzymanie zamówienia, przesyłając na adres poczty elektronicznej informację o otrzymaniu zamówienia, w tym celu należy podać swój adres e-mail w sklepie, w momencie potwierdzania zamówienia.
 8. Skutkiem prawnym przesłania przez XBS Logistics S.A. informacji o złożeniu zamówienia jest związanie  klienta ofertą.
 9. Akceptacja przez XBS Logistics S.A. oferty jest dokonywana w drodze przesłania do klienta  korespondencji elektronicznej z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 10. XBS Logistics S.A. zastrzega sobie prawo weryfikowania faktu i prawidłowości złożenia zamówienia przez użytkownika w drodze bezpośredniego kontaktu z klientem.
 11. Potwierdzenie przez XBS Logistics S.A. przyjęcia zamówienia do realizacji dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia stanowi nową ofertę. W takiej sytuacji umowa sprzedaży jest zawierana z chwilą otrzymania przez XBS Logistics S.A. oświadczenia klienta o przyjęciu tejże oferty bez jakichkolwiek zastrzeżeń. W przeciwnym razie umowa sprzedaży nie zostaje zawarta.
 12. Umowa sprzedaży zostaje zawarta na warunkach:
 • wskazanych w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w § 5 ust. 9 lub
 • wskazanych w ofercie XBS Logistics S.A., o której mowa w § 5 ust. 11.
 1. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, w przypadku nie zawarcia umowy sprzedaży na zasadach określonych powyżej, nie dochodzi pomiędzy stronami do zawarcia umowy sprzedaży, chyba, że strony zgodnie postanowią odmienne.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 3. Treść umowy sprzedaży jest utrwalana plikami transmisyjnymi EDI i zabezpieczana przez XBS Logistics S.A. Treść ofert oraz potwierdzeń przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje utrwalona w formie elektronicznej i zabezpieczona przed dostępem osób trzecich.
 4. XBS Logistics S.A. w związku ze sprzedażą towaru wystawia stosowny dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży, tj. fakturę (VAT). Źródłem danych XBS Logistics S.A. do wystawienia faktury (VAT) są dane wynikające z przesłanych przez klienta dokumentów rejestrowych.
 5. Informacja o cenie ma charakter wiążący od momentu jej potwierdzenia przez XBS Logistics S.A. w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
 6. XBS Logistics S.A. nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak możliwości składania zamówień za pośrednictwem sklepu.
 7. W celu usprawnienia procesu zakupów przy wykorzystaniu sklepu, dopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy XBS Logistics S.A. a klientem korespondencji e-mail, telefonicznej lub korespondencji w innej formie wykonywanej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. W szczególności w drodze korespondencji wyjaśniane i korygowane będą ewentualne błędy i niejasności.
 8. Maksymalna suma pojemności zamawianych produktów zostaje określona na 25l. 

 

§ 6

Realizacja zamówień. Płatności

 

 1. XBS Logistics S.A. dołoży wszelkich starań by zamówienie zostało zrealizowane w terminie od 24 do 48 godzin od chwili dokonania płatności.
 2. W przypadku wyczerpania zapasów produktów, XBS Logistics S.A. określa dłuższy termin realizacji zamówienia i zawiadamia o tym klienta.
 3. Klient może dokonać płatności za produkty w formie dostępnych płatności:

a)      system PayU – wykaz form płatności udostępnionych w ramach Usługi Płatności Kartami Płatniczymi:

Karty organizacji Visa:

Karty organizacji MasterCard:

 •          kredytowe i z odroczoną płatnością
 •          debetowe
 •          biznesowe
 •          kredytowe
 •          debetowe
 •          biznesowe
 •          Maestro

 

Regulamin Systemu PayU dostępny jest na stronach internetowych pod adresem http://www.payu.pl, Regulamin Usługi dostępny jest pod adresem http://www.payu.pl.

 1. Klient otrzyma towar za pośrednictwem kuriera.
 2. Dostawa towaru za pośrednictwem kuriera jest równoznaczna z dostawą na koszt klienta.
 3. Produkt dostarczany jest pod adres wskazany w zamówieniu złożonym przez klienta.
 4. XBS Logistics S.A. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej przy wykorzystaniu sklepu umowy sprzedaży:

a)     jeżeli przedpłata nie zostanie dokonana w terminie 7 dni od zawarcia umowy sprzedaży

lub

b)    gdy towar jest niedostępny w magazynie XBS Logistics S.A. lub u dostawców XBS Logistics S.A. w terminie 30 dni od zawarcia umowy sprzedaży. Równoznaczne w skutkach z odstąpieniem od umowy jest poinformowanie klienta o anulowaniu zamówienia.

c)     gdy przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera pomimo podjęcia prób jej doręczenia;

 

§ 7

Informacja handlowa

 

 1. XBS Logistics S.A. nie przesyła do klientów niezamówionej informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli klient wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
 3. Zamówienie informacji handlowej następuje poprzez wyrażenie zgody przez klienta na jej otrzymywanie – podczas rejestracji.

 

§ 8

Reklamacje

 

 1. Reklamacje towaru reguluje ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Reklamacje wadliwych towarów, a także reklamacje z tytułu nieprawidłowego wykonania Usług Dodatkowych, bądź inne uwagi dotyczące funkcjonowania naszego sklepu internetowego można składać do XBS Logistics S.A. w drodze korespondencji elektronicznej na adres:reklamacje@sklep-online.totalpolska.pl lub listownie adres: Sklep internetowy - Reklamacje, ul. Pass 20 M, 05-870 Błonie.
 3. Reklamacje odnośnie uszkodzenia lub braków powinny być zgłaszane w ciągu 24 godzin od momentu doręczenia.
 4. Reklamacje powinna zawierać takie dane jak: imię i nazwisko, nr zamówienia oraz opis problemu, będącego podstawą złożenia reklamacji.
 5. XBS Logistics S.A. nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie produkty jak również nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne gwarancje, jakie mogą udzielać podmioty trzecie na produkty będące przedmiotem sprzedaży przy wykorzystaniu sklepu.
 6. XBS Logistics S.A. będzie rozpatrywać reklamacje w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.
 7. W momencie odbioru przesyłki klient ma obowiązek sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera. Jeżeli klient stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 8. Informacje dotyczące składania reklamacji są dostępne w menu WYSYŁKA/ZWROTY.

 

§ 9

Zwroty

 

 1. Na podstawie Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) towar można zwrócić lub wymienić w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przesyłki.
 2. Konsument, który w sklepie internetowym dokonał zakupu towaru może dokonać zwrotu bez  podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.
 3. Uprawnienie do zwrotu towaru ma konsument, który zgodnie z ustawą odeśle towar w ciągu 14 dni od odstąpienia zamówienia, wraz z wypełnionym formularzem dostępnym tutaj i dokumentem potwierdzającym dokonanie zakupu.
 4. Towar należy odesłać lub przekazać osobiście na adres: Sklep Internetowy - Zwroty, ul. Pass 20M, 05-870 Błonie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 5. W ciągu 14 dni roboczych od otrzymania produktu następuje zwrot środków na konto konsumenta.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. W razie problemów skontaktuj się z nami drogą elektroniczną pod adresem reklamacje@sklep-online.totalpolska.pl
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Nie ma możliwości zwrotu towaru za pobraniem.

 

§ 10

Szczególne regulacje znajdujące zastosowanie wyłącznie do klientów będących konsumentami

 

 1. Akceptując postanowienia niniejszego regulaminu klient wyraża zgodę na kontaktowanie się stron za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie jak również za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość.
 2. Na żądanie klienta XBS Logistics S.A. wyjaśni znaczenie poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu.
 3. W sytuacji niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową XBS Logistics S.A. ponosi wobec klienta odpowiedzialność na zasadach określonych w art. 4-11 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. Do żądań konsumentów opartych na powołanej ustawie XBS Logistics S.A. będzie się ustosunkowywał w terminie 14 dni.
 4. W przypadku udzielenia przez podmioty trzecie gwarancji na produkty sprzedawane przez XBS Logistics S.A. przy wykorzystaniu sklepu, do udzielonej przez podmioty trzecie gwarancji znajdują zastosowanie zasady określone w art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach
 5. Niniejszy regulamin nie nakłada na klienta obowiązku zapłaty przed otrzymaniem świadczenia. Zapłata ceny przed otrzymaniem świadczenia w formie przedpłaty, jest uprawnieniem klienta. W razie nie wyrażenia zgody klienta na taką formę zapłaty umowa traci ważność.
 6. Klient wraz z odbiorem towaru otrzymuje pisemne potwierdzenie treści zawartej umowy w formie faktury.

 

§ 11

Ochrona danych osobowych i tajemnicy przedsiębiorstwa

 

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 t. j. ze zm. ) Klientów / Konsumentów będących osobami fizycznymi jest XBS Logistics S.A. z siedzibą w Pass 20M, 05-870 Błonie.
 2. Dane osobowe Klientów / Konsumentów są przetwarzane przez XBS Logistics S.A. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
 3. XBS Logistics S.A. zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w ustawie.
 4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, osoba, której dane osobowe dotyczą ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, zwłaszcza gdy XBS Logistics S.A. zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu niż XBS Logistics S.A.  administratorowi danych.
 5. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i/lub wysyłki informacji handlowej drogą elektroniczną wymaga wyrażenia oddzielnych zgód od Klientów / Konsumentów. Zgody te mogą być odwołane w każdym czasie.
 6. Dane osobowe Klientów/Konsumentów, korzystających z usług  świadczonych za pośrednictwem Sklepu są przekazywane do innych podmiotów tylko na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Dane osobowe Klientów / Konsumentów są chronione przez XBS Logistics S.A. przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.
 8. Klient korzystający ze sklepu zobowiązany jest do nieprzekazywania, nieujawniania i niewykorzystywania informacji XBS Logistics S.A. stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa XBS Logistics S.A., przy czym przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą, co do których XBS Logistics S.A. podjął niezbędne działania w celu zachowania ich w poufności.

 

§ 12

Postanowienia końcowe

 

 1. XBS Logistics S.A. zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na witrynie internetowej, pod którą funkcjonuje sklep.
 2. Zmiany postanowień niniejszego regulaminu nie znajdują zastosowania do umów sprzedaży, w zakresie których zamówienia zostały złożone w okresie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu.
 3. XBS Logistics S.A. nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak możliwości składania zamówień za pośrednictwem sklepu.
 4. W zakresie zobowiązań związanych z niniejszym regulaminem odpowiedzialność XBS Logistics S.A. wobec klientów ograniczona jest do szkód wyrządzonych umyślnie.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 6. W przypadku chęci złożenia przez klienta zamówienia hurtowego, prosimy o bezpośredni kontakt z działem współpracy XBS Logistics S.A. Sprzedaż realizowana przy wykorzystaniu sklepu nie jest sprzedażą hurtową.